Sociální činnost:

Zdravotně výchovná činnost:

Ostatní činnost:

Hledáme sponzory

Červený kříž jako nezisková organizace pomáhá všem, kdo pomoc potřebují. K tomu ale potřebuje finanční zajištění.

Proto prosíme firmy a podnikatele o sponzorský dar.

číslo účtu: 44602724/0600
(MONETA Money Bank)

  Zlínský kraj

Azylové zařízení a nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší
 -
AZYLOVÝ DŮM

Základní informace o službě:

Poskytovatel:
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín
Druh služby:
azylové domy
Forma služby:
pobytová
Název zařízení a místo poskytování:
Azylové zařízení a Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší – Azylový dům; Hornomlýnská 3712, 760 01 Zlín

Kontaktní údaje:

Adresa:
Hornomlýnská 3712, 76001, Zlín
Telefon:
+420 577 432 383 (Azylový dům)
+577 430 011 (kancelář sociální pracovnice)
E-mail:
socsluzby.cckzlin@volny.cz
Vedoucí služby:
Mgr. Michaela Stýblová, zlin@cervenykriz.eu
Sociální pracovnice:
Mgr. Pavlína Štachová, socsluzby.cckzlin@volny.cz

Poslání Azylového domu

Posláním Azylového domu OS ČČK Zlín je poskytnout pomoc a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci způsobené nebo přímo související se ztrátou bydlení a usilovat o posílení jejich vlastních schopnostní po dobu nezbytně nutnou k návratu do společnosti.

Cíle poskytování sociálních služeb

Cílem služby Azylového domu je pomoc a podpora uživatelům při řešení aktuální krizové situace zabezpečením ubytování, a to obvykle po dobu jednoho roku, podmínek pro osobní hygienu a přípravu stravy z vlastních zdrojů.

Je kladen důraz na zachování lidské důstojnosti. Pomoc jednotlivým uživatelům je poskytována individuálně na základě uživatelových schopností a dovedností. Hlavním cílem je podpora samostatnosti a motivace ke zlepšení nepříznivé sociální situace uživatele.

Poskytovatel usiluje pomocí individuálního plánu o snižování závislosti uživatelů na systému sociální pomoci a směřuje klienty k návratu do běžného života, na trh práce, k nalezení samostatného bydlení, snížení sociálních a zdravotních rizik plynoucích z života na ulici, a k případnému obnovení kontaktů s rodinou a přáteli.

Cílová skupina

Cílovou skupinou Azylového domu jsou muži bez přístřeší starší 18-ti let, kteří:

 • se nacházejí v nepříznivé sociální situaci způsobené nebo přímo související se ztrátou bydlení
 • vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • žijí v bytových podmínkách, které ohrožují život a/nebo zdraví
 • se vracejí z výkonu trestu
 • se vracejí z protialkoholní léčby

Negativní vymezení cílové skupiny

Služba Azylového domu OS ČČK není určena osobám:

 • trpícím infekčním onemocněním
 • vyžadujícím neodkladnou a intenzivní lékařskou péči
 • neschopným základní sebeobsluhy
 • vykazujícím známky agresivního chování
 • neschopným kolektivního soužití s ostatními uživateli
 • imobilním (z důvodu bariérovosti AD) jejichž soběstačnost je z důvodu zdravotního stavu snížena a nejsou schopny základní sebeobsluhy ve smyslu samostatného uspokojování základních životních potřeb a vykonávání všech denních činností (schopnost hygieny, výkon fyziologické potřeby, oblékání, příprava jídla a stravování)

Zásady poskytované sociální služby

 • rovnost a partnerství
  - ke každému uživateli je zajištěn rovnocenný přístup. Uživatel sociální služby je pro nás partnerem, jehož názory a rozhodnutí jsou závazné.
 • aktivita a samostatnost
  - důraz je kladen na aktivní a samostatný přístup k řešení nepříznivé sociální situace samotným uživatelem
 • dobrovolnost
  - všechny služby jsou poskytovány uživateli pouze s jeho souhlasem.
 • profesionální přístup a objektivita
  - uživatelům je garantován profesionální přístup.
 • respekt
  -uživatel sociální služby není vnímán jako objekt služby, ale jako člověk se všemi lidskými právy, která vyplývají z Listiny základních práv a svobod.
 • respekt k soukromí
  - uživatel má právo na zachování vlastního soukromí, především na provádění osobní hygieny.
 • respektování názoru
  - každý uživatel i pracovník má právo na svůj vlastní názor, za tento názor nesmí být trestán, šikanován nebo vylučován z kolektivu.
 • být ostatními přijímán a respektován
  - nebýt ignorován, nebýt zneužíván, nerozlišovat na lepší a horší lidi, respektovat věk – netykat v rozporu se zvyklostmi, nebýt izolován od ostatních.
 • možnost samostatného rozhodnutí
  - uživatel je seznámen se všemi výhodami i nevýhodami rozhodnutí, a sám se rozhoduje, kterou možnost využije.
 • diskrétnost
  - důležitým prvkem při jednání a zacházení s našimi uživateli; informace získané při práci jsou využívány pouze pro další práci s uživatelem a nejsou zneužívány.
 • standardizace
  - v našem azylovém domě vytváříme a aktualizujeme Standardy kvality sociálních služeb, kterými se řídíme. Snažíme se, aby je všichni znali a ztotožňovali se s nimi
 • flexibilita
  - služby v azylovém zařízení se přizpůsobují potřebám uživatelů, nikoli uživatelé potřebám pracovníků, zaběhaným způsobům práce a režimu zařízení.

Prostředí a podmínky poskytování sociálních služeb

Kapacita Azylového domu je 14 ubytovacích míst ve tří až čtyřlůžkových pokojích.

Služby jsou poskytovány v prostorách odpovídajících kapacitě zařízení i charakteru poskytovaných služeb. Prostředí a vybavenost nevytváří uživatelům AD domácí prostředí, nýbrž jen přechodné zázemí.

Zařízení není přizpůsobeno pro uživatelům vyžadující bezbariérový přístup. Prostory odpovídají platným obecně závazným normám (např. hygienickým a protipožárním předpisům atd.)

Prostory jsou každý den důkladně uklizeny uživateli a pracovníky.

Platba za poskytované sociální služby

 • 150 Kč/den
 • platba může probíhat hotově nebo na účet OS ČČK Zlín

Poskytované služby:

Azylový dům poskytuje základní služby azylového typu dle § 57 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a příslušných vyhlášek:

1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy z vlastních zdrojů (možnost využití společné kuchyně vybavené základním inventářem)
 • zprostředkování dovozu stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy
  a potřebám dietního stravování

2. poskytnutí ubytování:

 • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
 • umožnění celkové hygieny těla,
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,

3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální
 • začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Konkrétní naplňování poskytnutých služeb, jakož i společné soužití uživatelů v zařízení se řídí vnitřními směrnicemi nebo pokyny, uvedenými v Domácím a provozním řádu zařízení, který je umístěn na nástěnkách a se kterým byl uživatel seznámen před podepsáním Smlouvy o poskytování sociální služby Azylový dům.

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Podat stížnost může kterýkoliv uživatel AD, příp. jeho zákonný zástupce, blízká spolupracující osoba, ale stejně tak občan, který jedná v zájmu některého z uživatelů AD, tzn. nezávislý zástupce uživatele AD.

Stížnost může být podána písemnou formou, a to umístěním do Schránky přání a stížností umístěné na chodbě AD (přístupná pouze sociálnímu pracovníkovi), e-mailem, a také umístěním do poštovní schránk y Úřadu OS ČČK Zlín. Uživatel může stížnost podat také ústně, a to osobně pracovníkovi v sociálních službách nebo sociálnímu pracovníkovi, telefonicky nebo mohou stížnost podat osobně ředitelce OS ČČK Zlín.

Každá stížnost je evidována, a její průběh vyřizování je zaznamenán do dokumentace AD. Zachovává se pravidlo, že stížnost proti pracovníkovi řeší vždy nadřízený pracovník, nikdy není vyřízením stížnosti pověřen podřízený pracovník nebo pracovník, proti němuž je stížnost směřována. Stížnost je vyřízena včetně informace o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných závad, případně jiných skutečností směřujících ke zlepšení stavu, na něž byla stížnost zaměřena. Lhůta pro vyřízení stížnosti je zpravidla 30 dnů ode dne jejího podání. 

Kontakty:

 • adresa: Potoky 3314, 760 01, Zlín
 • sociální pracovnice: tel. 577 430 011, email: socsluzby.cckzlin@volny.cz
 • ředitelka ÚOS ČČK Zlín, tel. 577 210 607, email: zlin@cervenykriz.zlin.cz
 • Výkonná rada Oblastního spolku ČČK Zlín- pouze písemný kontakt

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se mohou klienti AD i pracovníci AD obrátit na instituce:

 • Veřejný ochránce práv se sídlem v Brně
  Údolní 39, PSČ 602 00, Brno, telefonická informační linka: 542 542 888
 • Magistrát města Zlína
  Odbor sociálních věcí, vedoucí odboru Ing. Jana Pobořilová
  třída Tomáše Bati 3792, Zlín, 760 42, Zlín 1, tel. + 420 577 043 300
 • Krajský úřad Zlínského kraje
  Odbor sociálních věcí, vedoucí odboru Mgr. Chovancová Jana
  třída T. Bati 21, 761 90, Zlín, tel. +420 577 043 111
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
  Na Poříčním právu 1/376, 128 01, Praha 2, +420221921111

Azylový dům Azylový dům


Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín, zlin@cervenykriz.eu
Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku |
Webdesign Flash-I-Net © 2003 - 2011, Poskytovatel domény a webhostingu AVONET, s.r.o.